Filamentary Network and Magnetic Field Structures Revealed with BISTRO in the High-mass Star-forming Region NGC 2264: Global Properties and Local Magnetogravitational Configurations

Jia-Wei Wang, Patrick M. Koch, Seamus D. Clarke, Gary Fuller, Nicolas Peretto, Ya-Wen Tang, Hsi-Wei Yen, Shih-Ping Lai, Nagayoshi Ohashi, Doris Arzoumanian, Doug Johnstone, Ray Furuya, Shu-ichiro Inutsuka, Chang Won Lee, Derek Ward-Thompson, Valentin J. M. Le Gouellec, Hong-Li Liu, Lapo Fanciullo, Jihye Hwang, Kate PattleFrédérick Poidevin, Mehrnoosh Tahani, Takashi Onaka, Mark G. Rawlings, Eun Jung Chung, Junhao Liu, A-Ran Lyo, Felix Priestley, Thiem Hoang, Motohide Tamura, David Berry, Pierre Bastien, Tao-Chung Ching, Simon Coudé, Woojin Kwon, Mike Chen, Chakali Eswaraiah, Archana Soam, Tetsuo Hasegawa, Keping Qiu, Tyler L. Bourke, Do-Young Byun, Zhiwei Chen, Huei-Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Yunhee Choi, Youngwoo Choi, Antonio Chrysostomou, Sophia Dai, James Di Francesco, Pham Ngoc Diep​, Yasuo Doi, Yan Duan, Hao-Yuan Duan, David Eden, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel Friesen, Tim Gledhill, Sarah Graves, Jane Greaves, Matt Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Saeko Hayashi, Martin Houde, Tsuyoshi Inoue, Kazunari Iwasaki, Il-Gyo Jeong, Vera Könyves, Ji-hyun Kang, Miju Kang, Janik Karoly, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Zacariyya Khan, Mi-Ryang Kim, Kee-Tae Kim, Kyoung Hee Kim, Shinyoung Kim, Jongsoo Kim, Hyosung Kim, Gwanjeong Kim, Florian Kirchschlager, Jason Kirk, Masato I. N. Kobayashi, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi-Yan Law, Sang-Sung Lee, Hyeseung Lee, Jeong-Eun Lee, Chin-Fei Lee, Dalei Li, Hua-bai Li, Guangxing Li, Di Li, Sheng-Jun Lin, Tie Liu, Sheng-Yuan Liu, Xing Lu, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Brenda Matthews, Gerald Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nguyen Bich Ngoc, Geumsook Park, Harriet Parsons, Tae-Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Jonathan Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Sarah Sadavoy, Hiro Saito, Giorgio Savini, Masumichi Seta, Ekta Sharma, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Xindi Tang, Hoang Duc Thuong, Kohji Tomisaka, Le Ngoc Tram, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Anthony Whitworth, Jintai Wu, Jinjin Xie, Meng-Zhe Yang, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong-Sik Yun, Tetsuya Zenko, Chuan-Peng Zhang, Yapeng Zhang, Guoyin Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Ilse de Looze, Philippe André, C. Darren Dowell, Stewart Eyres, Sam Falle, Jean-François Robitaille, Sven van Loo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Filamentary Network and Magnetic Field Structures Revealed with BISTRO in the High-mass Star-forming Region NGC 2264: Global Properties and Local Magnetogravitational Configurations'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences